آقای ظریف! ما رئیس جمهور و وزیر نشده‏ ایم که باج بدهیم