کنگره شهدای ترور در بیان مظلومیت نظام موثر خواهد بود