اعتماد به نفس پلی برای پیشرفت آدمی / تغییر همزمان خودانگاره‌ها با تغییرات روحی و روانی