کفاشیان: در ایران رئیس هم نباشم پستم در AFC باقی است