استاندار هرمزگان:هنگام به جزیره سلامت ایران تبدیل شود