تلاش های نیویورکی در نگارش متن پیش نویس/پرانتزها همچنان بازند