نایب رئیس بانوان فدراسیون دوومیدانی: دلیلی برای حذف رجبی از مسابقات قهرمانی آسیا نداریم