برای عاقبت بخیر شدن تمام انسان‌ها و عزت اسلام دعا کنید