خاطره سازی ارزش و اعتبار خاطره‌گو و ساير مطالبش را زير سوال مي‌برد / ما شاهد ايجاد صنعت خاطره‌گويي ب