حفظ حجاب مرا به ایران کشاند/اینجا با زنان برخورد خیلی خوبی دارند/به یادمـاندنی ترین خاطره ی «صباحت» د