خریدار خبرساز پرسپولیس:در 13 سالگی فرمانده گردان بودم/فقط کشتی تفریحی ام 3 میلیون دلار می ارزد!