شهید مطهری قاطعانه در برابر تهاجم فکری و فرهنگی مخالفان و معاندان ایستاد