اشکانی: بهتر بود قوانین کشتی فرنگی بعد از المپیک تغییر می‌کرد