در طول ۴۰ سال جمعیت دو برابر ولی مصرف آب چهار برابر شده است/ هنر، زبان پیوند با مردم برای مدیریت آب