اعتكاف، عبادتی برای عصر حاضر جوان‌هایی كه به كوری چشم دشمن مؤمن‌ند