توجه به انرژی‌های نو زمینه رشد قزوین را به همراه دارد