عدم شکل‌گیری جامعه مدنی به افزایش آسیب‌های اجتماعی انجامیده است