فکر قلعه نویی همچنان مشغول است؛ جاسوس استقلال کیست!