اداره کتابخانه های عمومی بروجرد،اداره برتر کتابخانه های لرستان شد