برخی موانع ساختاری، رونق اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرده است