انریکه: ‌اگر خواهان قهرمانی هستیم، فقط باید برنده شویم/بایرن بدون ریبری و روبن هم خطرناک است