خداحافظی با دکمه سبز؛ مدیا سنتر از ویندوز ۱۰ حذف شده است