بیانیه بهنام پیشروی کیش درباره مزایده باشگاه پرسپولیس