مدل دوم ماهواره مصباح در انتظار 5 ميليارد تومان اعتبار