بقعه امامزاده ابراهیم در بهبهان با کمک خیرنیکوکار بازسازی شد