استاندار گیلان: وضعیت عمومی آیت الله تسخیری رو به بهبود است