آشوری: بهترین فرصت را تبدیل به تهدید کردند/ عدم اعزام تیم به آذربایجان یک تصمیم احساسی بود