برگزاری مسابقات استانی اتومبیلرانی کورس و شتاب در کرمانشاه