برگزاري آزمون استخدامي در تابستان/پرداخت مطالبات فرهنگيان تا پايان هفته معلم