بیش از یک هزار تخت بیمارستانی در کرمانشاه نوسازی می شود