سیمئونه: اگر داور اشتباه نمی‌کرد، باز هم مساوی می‌کردیم