فرماندار هشترود: ابهت شرق و غرب به پاس خون شهدا شکسته شد