- کاهش سود تسهیلات همچنان شرایط واقع بینانه ای را برای تولید فراهم نمی کند