پاسخ یکی از مدیران گذشته نهاد کتابخانه‌ها به برخی چالش‌ها/ طرح چند سوال درباره اقدامات کنونی نهاد