معلمان هادیان راه سعادت و چراغ هدایت بشریت به سوی جاودانگی هستند