پیشنهاد مجدد القادسیه کویت به طارمی! / کویتی ها دست بردار نیستند