میثاقیان: فیلم بازی‌ها موجود است، اشتباهات داوری به ما ضربه زد