وزیر علوم روز معلم را به جامعه دانشگاهی کشور تبریک گفت