دوومیدانی‌کار قم به مدال برنز 400 متر کشور دست یافت