لزوم توجه به شان معلم در جامعه/آموزش و پرورش اساس تربیت انسان است