«مشکه» یخچال قدیمی مردم ایلام/ رسومی که ثبت ملی می شوند