«ملاقات با سوسک»، «یه کار تروتمیز» و «مادربزرگِ پیام مرده»