- مصرف بیش از ٣٣ میلیون لیتر فرآورده نفتی در خراسان شمالی