آغاز عملیات اجرایی ۸ دهکده گردشگری در سواحل جنوبی کشور