شرکت ۳۵ کشور در مسابقه کاریکاتور داعش/ارسال آثار ادامه دارد