9 روش برای مقابله با استرس و شوک های روحی، خودمهربانی ...