الهام علی‌اف: نباید از تحریم‌ها به عنوان ابزار فشار استفاده شود