آغاز طرح آمریکا و ترکیه برای آموزش 15 هزار فرد مسلح علیه سوریه