حذف شمشیربازان اسلحه اپه و فلوره ایران در جام جهانی کلاس A