معاون میراث فرهنگی خوزستان:برخی اشیای تاریخی تپه چغامیش به خوزستان می آیند